REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YELLOW GIRAFFE

I. Informacje podstawowe

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego YELLOW GIRAFFE działającego pod adresem www.yellow-giraffe.pl (zwanego w dalszej części regulaminu ,,Sklep” lub  „yellow-giraffe.pl”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu internetu (zwane w dalszej części „Towarem”), prowadzony jest przez Firmę YELLOW GIRAFFE Magdalena Gmyrek  z siedzibą 67-200 Głogów-Serby, ul. Główna 62, wpisaną do CEIDG, posiadającą NIP 693 206 80 28, REGON 362035854 oraz dysponująca magazynem Yellow Giraffe mieszczącym się 62-507 Kobyla Góra, ul. Świerczewskiego 23 (zwanym w dalszej części „magazyn”).
 2. Prezentowane na stronie internetowej www.yellow-giraffe.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu internetowego Yellow Giraffe.
 3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem www.yellow-giraffe.pl są - Klient dokonujący zakupu Towaru oraz Sklep.
 4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem yellow-giraffe.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sklep zamówienia Klienta.
 5. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz inne kraje.
 6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy yellow-giraffe.pl. W przypadku niedostępności Towarów, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej yellow-giraffe.pl przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o braku możliwości zrealizowania zamówienia, zgodnie z pkt II.3

 

II. Towar

 1. Sklep zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów, w tym ich ceny na stronie internetowej yellow-giraffe.pl przy opisie danego Towaru.
 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. W przypadku braku dostępności Towarów (wyczerpania), Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej yellow-giraffe.pl przy opisie danego Towaru. W przypadku jednakże, gdyby Sklep zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni, licząc od dnia zawarcia Umowy. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta ceną za Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy przez yellow-giraffe.pl. Sklep dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Klient ma możliwość podjęcia decyzji zarówno o częściowej realizacji wraz ze zwrotem zapłaty w przypadku uiszczenia zapłaty za Towar, jak również decyzji o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia z uwagi na oczekiwanie na brakujący Towar, zamiany brakującego Towaru na inny lub anulowania całości zamówienia.
 4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie yellow-giraffe.pl wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Zawarcie umowy

 1. 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu (www.yellow-giraffe.pl po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej lub telefonicznie. Zasady składania zamówień zostały opisane dodatkowo w dziale „Jak kupować”. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
  a. wyboru zamawianych Towarów;
  b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
  c. zatwierdzeniu zamówienia
  d. dokonaniu płatności za zamówienie.
 2. Przed wysłaniem zamówienia na etapie jego składania,  Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej korekty wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności, asortyment, ilość zamówionych Towarów).
 3. Klient składa wiążącą ofertę nabycia Towarów w Sklepie po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej www.yellow-giraffe.pl, oraz po zaakceptowaniu „Regulaminu sklepu”.
 4. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem yellow-giraffe.pl zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia Klienta przez Sklep, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
 5. Klient może anulować zamówienie, które nie zostało wysłane. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem, telefonicznie pod nr tel. 508 055 061 lub mailem na adres – kontakt@yellow-giraffe.pl.

IV. Potwierdzenie zawarcia umowy

 1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sklep, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 2. Sklep przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

V. Termin i sposób dostawy

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia przyjęcia przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta, względnie od momentu otrzymania przez Sklep od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki. Jednakże czas dostawy wynosi zazwyczaj od 4 do 8 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia względnie od momentu otrzymania przez Sklep od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki. Wszystkie zamówienia wysyłane są do Klienta w przeciągu 1-2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. Koszty przesyłki

 1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w yellow-giraffe.pl są uzależnione od wyboru sposobu dostarczenia Towaru przez Klienta oraz wybranej przez Klienta formy płatności. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu – w zakładce ,,Koszty i sposób dostawy”.
 2. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy, pozostałą część kosztów przejmuje na siebie Sklep.
 3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych lub logistycznych dostawa Towaru odbywa się w kilku etapach, Klient ponosi opłatę z tytułu kosztów przesyłki Towaru wyłącznie jednokrotnie.

VII. Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Sklepu.

VIII. Zasady płatności za towar

 1. 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
  a. płatność przelewem na rachunek bankowy,
  b. płatność poprzez serwis PayU.
  Sklep zastrzega sobie prawo zmiany w konkretnym przypadku określonej formy płatności ze względu na techniczne problemy z realizacją określonej formy płatności.
 2. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
  a. w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
  b. w przypadku płatności poprzez serwis PayU, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane.
 3. W  przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych:
  Yellow Giraffe
  ul. Główna 62
  67-200 Głogów-Serby,
  nr rachunku: 77 1020 3017 0000 2302 0376 3323 (PKO BP)
  W TYTULE przelewu prosimy wpisać: NAZWISKO,  IMIĘ oraz NUMER ZAMÓWIENIA.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy-zwrot towaru

 1. 1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru (tj. zrezygnować z Towaru zakupionego w yellow-giraffe.pl i zwrócić Towar bez podania przyczyny) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient powinien w terminie 14 dni, złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru kierując je na adres:
  Yellow Giraffe
  Ul. Główna 62
  67-200 Głogów-Serby
  z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”
  albo
  przesłać na e-mail: kontakt@yellow-giraffe.pl
  Jeżeli Klient skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną tj. wypełniając formularz lub wysyłając e-mail, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy również pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Klient zobowiązany jest – poza przesłaniem oświadczenia o którym mowa w pkt IX.2 - zwrócić Towar na adres wskazany poniżej:
  Yellow Giraffe-magazyn
  Ul. Świerczewskiego 23
  63-507 Kobyla Góra
  z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”
  wraz z dołączonym w przesyłce wypełnionym formularzem wymianyoraz dowodem zakupu (paragon): 
  Formularz zwrotu wersja PDF
  TOWAR NALEŻY STARANNIE ZAPAKOWAĆ ABY UCHRONIC GO PRZED USZKODZENIEM W TRAKCIE TRANSPORTU
 4. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na wskazany powyżej w pkt IX.3 adres, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
 5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 6. Z zastrzeżeniem pkt IX.7 poniżej, Sklep zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zwrócić Klientowi uiszczoną przez Klienta kwotę za Towar wraz z kosztami dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez yellow-gioraffe.pl. Sklep dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sklep zastrzega sobie w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 9. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować :
  Poprzez odpowiednią zakładkę na stronie Sklepu
  lub
  e-mailowo na adres: kontakt@yellow-giraffe.pl
  lub
  za pośrednictwem poczty na adres:
  Yellow Giraffe
  Ul. Główna 62
  67-200 Głogów-Serby
  z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”
  Klienci mogą także kierować pytania związane z odstąpieniem od umowy, dzwoniąc pod numer tel. 508 055 061, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 (opłata według taryfy danego operatora).

 

WYMIANA

Jeśli okaże się, że dobraliśmy nieodpowiedni rozmiar, można towar wymienić (o ile jest dostępny) na inny rozmiar lub model.

Zakupiony towar można wymienić w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Towar należy starannie zapakować aby uchronic go przed uszkodzeniem w trakcie transportu 
Aby wymienić towar należy odesłać go bez pobrania na adres:

Yellow Giraffe
ul. Świerczewskiego 23
63-507 Kobyla Góra
z dopiskiem:

„WYMIANA”

wraz z dołączonym w przesyłce wypełnionym formularzem wymianyoraz dowodem zakupu (paragon): 
Formularz wymiany wersja PDF
Jeśli nie posiadają Państwo drukarki można dołączyć odręcznie wypisany formularz podając w nim: 
- swój login ze sklepu, numer i data zamówienia 
- imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu kontaktowego 
- pełny adres do wysyłki zwrotnej 
- nazwa produktu, ID, rozmiar oraz kolor towaru na wymianę 

W przypadku wymiany koszty przesyłki w obie strony pokrywa Kupujący. 
Koszt ten uregulowany zostanie pobraniem. 
Wysyłka towaru do klienta odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej.

Uwaga! Ewentualna dopłata doliczana jest do kosztów wysyłki. 
Uwaga! Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane. 
Uprzejmie informujemy, że wymiana jest możliwa jeśli posiadamy wybrany towar (model, kolor, rozmiar) przez Klienta dostępny na magazynie. Wymiana trwa do 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki. 
Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. 
Jeśli będą jakiekolwiek problemy, po odbiorze przesyłki skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie. 
Aby uzyskać informacje na temat wymiany prosimy o kontakt : kontakt@yellow-giraffe.pl lub telefonicznie 508 055 061 (pon. – pt. 08:00-18:00).

 

X. Reklamacje

 1. Sklep jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową sprzedaży. W szczególności Towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
  a. Towar nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b. Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewniał;
  c. Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 4. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi.
 5. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje:
  e-mailem na adres: kontakt@yellow-giraffe.pl
  bądź za pośrednictwem poczty na adres:
  Yellow Giraffe
  Ul. Główna 62
  67-200 Głogów-Serby
  z dopiskiem „Reklamacja”
  Klienci mogą także kierować pytania związane z reklamacjami, dzwoniąc pod numer tel. 508 055 061, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 (opłata według taryfy danego operatora).
 7. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo:
  a. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady;
  albo
  b. złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sklep może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć. Jednakże jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolną od wad lub usunięcia wady, powyższe ograniczenie nie stosuje się i Klient może złożyć stosowne oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 8. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Klient zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 10. Sklep może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Klienta, na podany przez klienta nr telefonu albo przesyłką pocztową na adres wskazany przez Klienta.
 12. Klient, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Sklepu na podany poniżej adresz opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując reklamacji Towaru Klient może skorzystać z dostępnego na stronie internetowej yellow-giraffe.pl formularza reklamacji,podając w jego treści przyczynę reklamacji Towaru.
  Yellow Giraffe-magazyn
  Ul. Świerczewskiego 23
  63-507 Kobyla Góra
  z dopiskiem „Reklamacja”

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Towary prezentowane na stronie internetowej yellow-giraffe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej www.yellow-giraffe.pl, wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej yellow-giraffe.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej yellow-giraffe.pl, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Sklepem będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.Jednakże spory będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
 5. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu (np. za dokonywanie zakupów w yellow-giraffe.pl przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej, za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta, za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.)
 6. Informujemy, że opisy oraz zdjęcia stanowią własność Yellow Giraffe . Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

 


Akceptuj

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies.